Lập report lưu giữ chuyển tiền tệ theo Thông tư 200 (phương thức trực tiếp). Báo cáo lưu lại chuyển khoản qua ngân hàng tệ là một giữa những report đặc biệt phản ánh dòng vốn đi ra cùng vào của chúng ta. Đối cùng với report Lưu chuyển khoản tệ có phương pháp lập là theo cách thức trực tiếp hoặc loại gián tiếp. Đại lý thuế Công Minch xin share cùng với các bạn biện pháp lập báo cáo lưu chuyển khoản tệ theo Thông bốn 200 theo phương thức thẳng.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ

*

Lập report lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ trực tiếp sau Thông tứ 200 trường đoản cú vận động ghê doanh:

– Tiền thu từ bỏ bán hàng, hỗ trợ hình thức dịch vụ và doanh thu khác (Mã số 01)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được lấy từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, tài khoản 112, sổ kế toán những thông tin tài khoản phải thu, sau khi so sánh với sổ kế toán thù những tài khoản 511, 131 hoặc các thông tin tài khoản 515, 121 cụ thể số chi phí thu từ chào bán bệnh khân oán sale.

+ Doanh nghiệp rước số liệu từ bỏ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ tài khoản 111 112 Có thông tin tài khoản 511 3331 131 121

– Tiền chi trả cho những người hỗ trợ sản phẩm hoá, hình thức (Mã số 02)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được mang từ sổ kế toán những thông tin tài khoản 111, 112, sổ kế toán thù những thông tin tài khoản yêu cầu thu với đi vay mượn sau thời điểm so sánh cùng với sổ kế toán thù những tài khoản 331, các TK hàng tồn kho. Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm (…)

+ Doanh nghiệp mang số liệu tự các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 Nợ tài khoản 331 151 152 153 154 155 156 157 158

– Tiền đưa ra trả cho người lao cồn (Mã số 03)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này được đem trường đoản cú sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112 sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế toán tài khoản 334. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm (…).

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 Nợ thông tin tài khoản 334

– Tiền lãi vay đã trả (Mã số 04)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được mang từ bỏ sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán những thông tin tài khoản nên thu đối ứng với sổ kế tân oán tài khoản 335, 635, 242 với các Tài khoản tương quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…).

+ Doanh nghiệp mang số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 335 Tài khoản 635 242 cùng TK tương quan khác

– Thuế TNDN vẫn nộp (Mã số 05)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được đem từ sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán tài khoản 3334. Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn ( …).

+ Doanh nghiệp đem số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 3334

– Tiền thu khác từ chuyển động sale (Mã số 06)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này mang tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, thông tin tài khoản 112 sau khoản thời gian so sánh cùng với sổ kế toán thù các tài khoản 711, thông tin tài khoản 133, 141, thông tin tài khoản 244 cùng sổ kế toán thù các tài khoản khác tất cả tương quan trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ tài khoản 111 112 Có thông tin tài khoản 711 thông tin tài khoản 133 Tài khoản 141 Tài khoản 244và các TK tương quan khác

– Tiền bỏ ra khác mang lại chuyển động kinh doanh (Mã số 07)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước tự sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113 trong kỳ báo cáo, sau khoản thời gian đối chiếu với sổ kế toán những tài khoản 811, 161, 244, 333, 338, 344, 352, 353, 356 với các Tài khoản liên quan khác. Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đơn (…).

+ Doanh nghiệp mang số liệu từ bỏ các tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 811 161 244 333 338 344 352 353 356 và những thông tin tài khoản tương quan khác

– Lưu chuyển khoản thuần từ vận động marketing (Mã số 20)

+ Mã số trăng tròn = Mã số 01 + Mã số 02 + Mã số 03 + Mã số 04 + Mã số 05 + Mã số 06 + Mã số 07

+ Nếu số liệu tiêu chuẩn này là số âm thì ghi trong ngoặc đối chọi (…).

Lập báo cáo những tiêu chuẩn luồng tiền từ hoạt động đầu tư

– Tiền chi buôn bán, chế tạo TSCĐ và những tài sản dài hạn không giống (Mã số 21)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này lấy từ bỏ sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán thù các thông tin tài khoản yêu cầu thu, sổ kế toán thù tài khoản 3411, sổ kế tân oán tài khoản 331 đối ứng với sổ kế toán thù những tài khoản 211, 213, 217, 241 trong kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu từ các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 211 Tài khoản 213 Tài khoản 217 241 Tài khoản 331 3411

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (…).

– Tiền thu thanh hao lý, nhượng cung cấp TSCĐ cùng những tài sản lâu năm khác (Mã số 22)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này là chênh lệch giữa số chi phí thu cùng số chi phí bỏ ra mang lại Việc tkhô giòn lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT và các tài sản lâu dài không giống.

+ Số tiền chiếm được mang từ sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán những tài khoản 711, 5117, 131

 Doanh nghiệp rước số liệu tự những tài khoản đối ứng nlỗi sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có tài khoản 711 5117 131

+ Số tiền chi được đem từ bỏ sổ kế tân oán các thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng cùng với sổ kế toán thù các thông tin tài khoản 632, 811.

 Doanh nghiệp đem số liệu từ những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111, 112, 113 Nợ thông tin tài khoản 632, 811.

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi vào ngoặc solo (…) giả dụ số chi phí thực thu nhỏ hơn số chi phí thực chi cùng ghi ngay số dương trường hợp số tiền thực thu to hơn thực chi.

– Tiền đưa ra cho vay vốn cùng cài những lao lý nợ của đơn vị không giống (Mã số 23)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy trường đoản cú sổ kế toán các tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128, Tài khoản 17một trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp mang số liệu trường đoản cú các tài khoản đối ứng như sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 128 Tài khoản 171

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đối kháng (…).

– Tiền tịch thu giải ngân cho vay, cung cấp lại biện pháp nợ của đơn vị chức năng không giống (Mã số 24)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này lấy từ sổ kế tân oán những TK 111, 112, 113, sau thời điểm đối chiếu cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 128 , 171 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp rước số liệu tự các tài khoản đối ứng như sau: Nợ TK 111 112 113 Có TK 128 171

– Tiền chi chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng không giống (Mã số 25)

+ Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này đem từ sổ kế toán thù những tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 221, 222, 2281, 331 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp mang số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản 221 222 2281 331

+ Số liệu này được ghi ngay số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

– Tiền tịch thu đầu tư vốn vào đơn vị không giống (Mã số 26)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này lấy tự sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, đối ứng cùng với sổ kế toán thù các tài khoản 221, 222, 2281, 131 trong các kỳ report.

– Thu lãi chi phí cho vay vốn, cổ tức với lợi tức đầu tư được phân tách (Mã số 27)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy tự sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112 đối ứng với sổ kế toán tài khoản 515.

– Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ vận động chi tiêu (Mã số 30)

Mã số 30 = Mã số 21 + Mã số 22 + Mã số 23 + Mã số 24 + Mã số 25 + Mã số 26 + Mã số 27

Lập báo cáo những tiêu chuẩn luồng chi phí từ bỏ vận động tài chính

– Tiền thu từ xuất bản cổ phiếu, dìm vốn góp của công ty mua (Mã số 31)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này lấy tự sổ kế tân oán các tài khoản 111, 112, Tài khoản 113 sau khi đối chiếu với sổ kế toán thông tin tài khoản 411 trong các kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng như sau: Nợ tài khoản 111 112 113 Có tài khoản 411

– Tiền trả lại vốn góp cho những công ty cài đặt, mua lại CP vẫn xuất bản (Mã số 32)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này lấy tự sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, sau khoản thời gian so sánh với sổ kế toán thù những thông tin tài khoản 411, 419 vào kỳ report.

+ Doanh nghiệp mang số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ tài khoản 411 Tài khoản 419

+ Chỉ tiêu này được ghi thông qua số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đối chọi (…).

– Tiền thu trường đoản cú đi vay (Mã số 33)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước trường đoản cú sổ kế toán các thông tin tài khoản 111, 112, 113, các thông tin tài khoản phải trả sau khoản thời gian đối chiếu cùng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 171, Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112với những tài khoản không giống có tương quan vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nhỏng sau: Nợ thông tin tài khoản 111 112 113 Có Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 với những tài khoản tương quan khác

– Tiền trả nợ gốc vay (Mã số 34)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này lấy tự sổ kế toán thù các tài khoản 111, 112, sổ kế toán các thông tin tài khoản bắt buộc thu đối ứng cùng với sổ kế toán tài khoản 171, 3411, 3431, 3432, 41112 vào kỳ báo cáo.

+ Doanh nghiệp đem số liệu trường đoản cú các thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ Tài khoản 3411, Tài khoản 3431, Tài khoản 3432 , Tài khoản 41112 với các thông tin tài khoản tương quan không giống.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số âm bên dưới hình thức ghi vào ngoặc đối chọi (…).

– Tiền trả nợ gốc thuê tài thiết yếu (Mã số 35)

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này rước trường đoản cú sổ kế toán những tài khoản 111, 112, 113, sổ kế toán thù những tài khoản phải thu đối ứng cùng với sổ kế tân oán thông tin tài khoản 3412 trong kỳ report.

+ Doanh nghiệp lấy số liệu trường đoản cú những tài khoản đối ứng nhỏng sau: Có thông tin tài khoản 111 112 113 Nợ thông tin tài khoản Tài khoản 3412

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm bên dưới hiệ tượng ghi trong ngoặc đơn (…).

– Cổ tức, ROI đã trả mang đến chủ mua (Mã số 36)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này rước tự sổ kế tân oán những thông tin tài khoản 111, 112, 113 đối ứng với sổ kế toán các thông tin tài khoản 421, 338.

+ Doanh nghiệp đem số liệu tự những thông tin tài khoản đối ứng nlỗi sau: Có tài khoản 111 112 113 Nợ ài khoản 421 338

+ Chỉ tiêu này được ghi bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc solo (…).

– Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần trường đoản cú vận động tài thiết yếu (Mã số 40)

Mã số 40 = Mã số 31 + Mã số 32 + Mã số 33 + Mã số 34 + Mã số 35 + Mã số 36.

Tổng vừa lòng các luồng tiền vào kỳ

– Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (Mã số 50)

+ Mã số 50 = Mã số 20 + Mã số 30 + Mã số 40.

+ Nếu số liệu tiêu chí này là số âm thì ghi vào ngoặc 1-1 (…).

– Tiền cùng tương đương tiền vào đầu kỳ (Mã số 60)

+ Chỉ tiêu này được lập căn cứ vào số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số đầu kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).

– Hình ảnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá ân hận đoái quy thay đổi nước ngoài tệ (Mã số 61)

+ Số liệu để ghi vào tiêu chí này được đem tự sổ kế tân oán những tài khoản 111, 112, 113, 128 cùng các thông tin tài khoản tương quan (cụ thể các khoản thoả mãn khái niệm là tương đương chi phí đối ứng với sổ kế tân oán chi tiết thông tin tài khoản 4131 trong những kỳ báo cáo.

+ Chỉ tiêu này được ghi ngay số dương giả dụ bao gồm lãi tỷ giá bán và được ghi ngay số âm bên dưới bề ngoài ghi vào ngoặc đối chọi (…) ví như tạo nên lỗ tỷ giá bán.

– Tiền và tương tự chi phí thời điểm cuối kỳ (Mã số 70)

+ Mã số 70 = Mã số 50 + Mã số 60 + Mã số 61.

Xem thêm: Danh Sách Mộ Liệt Sỹ Tại Quảng Trị, Ntls Thị Xã Quảng Trị

+ Chỉ tiêu này buộc phải khớp với chỉ tiêu “Tiền với tương tự tiền” thời điểm cuối kỳ báo cáo (Mã số 110, cột “Số cuối kỳ” bên trên Bảng Cân đối kế toán).