Các câu lệnh truy vấn vấn (Query) Các câu lệnh trèn tài liệu (Insert) Squốc lộ Functions Squốc lộ Join Câu truy vấn nhỏ (Subquery)
*

Câu lệnh Select là 1 trong những câu lệnh cơ phiên bản nhất trong SQL, mục tiêu là truy vấn vấn dữ liệu trong những bảng (Table).

Bạn đang xem: Cách tạo cơ sở dữ liệu trong mysql workbench


*

-- Truy vấn dữ liệu ở bảng Product_Type-- Truy vấn cục bộ những cột.Select * From Product_Type;-- Câu lệnh truy vấn vấn bên trên và câu lệnh dưới đây là tương tự nhau.-- Pty là alias (tên túng bấn danh đặt cho bảng Product_Type).Select Pty.* From Product_Type Pty;-- Truy vấn một vài cột-- Có thể liệt kê ra.Select Pty.Product_Type_Cd ,Pty.NameFrom Product_Type Pty;

*

-- Truy vấn 4 cột ở bảng Employee (Bảng nhân viên).-- Sử dụng Emp là Alias (Tên túng bấn danh) mang đến bảng Employee.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee Emp;
*

-- Sử dụng hàm concat(string1, string2) nhằm nối 2 chuỗi với nhau.-- Chúng ta gồm một cột bắt đầu thực hiện "as" nhằm định nghĩa tên cột đến cột bắt đầu này.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,Concat("EMP" ,Emp.Emp_Id) As Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;-- Có thể không buộc phải áp dụng "as" trong quan niệm Alias mang lại cột.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_Id ,Concat("EMP" ,Emp.Emp_Id) Emp_No2 -- Cột mớiFrom Employee Emp;
Câu lệnh Distinct được áp dụng với Select, dùng để làm select những tài liệu, bỏ qua các tài liệu trùng nhau. Cú pháp là:
-- Truy vấn sản phẩm (Sản phđộ ẩm hình thức của Ngân hàng)-- Cột Mã Sản Phẩm, tên với hình dạng thành phầm.Select Pro.Product_Cd ,Pro.Name ,Pro.Product_Type_CdFrom Product Pro;-- Truy vấn những hình dạng sản phẩm (Product_Type_Cd) trong bảng Product.-- Dữ liệu là các, tuy thế trùng nhau.Select Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;-- Cần áp dụng Distinct để sa thải câu hỏi đụng hàng.Select Distinct Pro.Product_Type_Cd from Product Pro;
Where là câu lệnh nhằm số lượng giới hạn phạm vi kiếm tìm kiếm. Chẳng hạn bạn có nhu cầu search tìm phần đa thành phầm dịch vụ có hình dáng "Cho vay cá nhân cùng khiếp doanh".Product_Type_Cd = 'LOAN'.Bạn phải truy vấn vấn vào bảng PRODUCT, trên những địa điểm bao gồm Product_Type_Cd= 'LOAN'.

Xem thêm: Hóa Đơn Đỏ Là Gì? Rủi Ro Mua Bán Hóa Đơn Đỏ Là Gì ? Có Nên Mua Hóa Đơn Đỏ Không?


-- Truy vấn bảng Product tìm kiếm những thành phầm các dịch vụ tất cả kiểu:-- "Cho vay mượn cá nhân cùng khiếp doanh".-- Ứng với cột Product_Type_Cd = "LOAN".Select * From Product Pro Where Pro.Product_Type_Cd = "LOAN";
Chẳng hạn bạn muốn tìm list những nhân viên cấp dưới mang tên bước đầu do chữ S cùng trực thuộc phòng điều hành và quản lý (Operations).
-- Câu lệnh tìm tìm những Nhân viên có tên bắt đầu do chữ S.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%";-- Câu lệnh search kiếm các nhân viên cấp dưới mang tên ban đầu bởi chữ S-- cùng ở trong phòng quản lý điều hành (Operations) Dept_Id = 1.Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere Emp.First_Name Like "S%"And Emp.Dept_Id = 1;
-- Tìm kiếm những nhân viên có tên ban đầu vị chữ S hoặc P.-- và trong chống quản lý (Operations). (Dept_Id = 1)Select Emp.Emp_Id ,Emp.First_Name ,Emp.Last_Name ,Emp.Dept_IdFrom Employee EmpWhere (Emp.First_Name Like "S%" Or Emp.First_Name Like "P%")And Emp.Dept_Id = 1;