Trường học là một trong những phần đặc trưng vào cuộc sống mỗi ngày của chúng ta cho dù các bạn là học viên hay là thầy giáo. Danh sách vật dụng học hành Tiếng Anh kèm theo hình hình họa sau đây để giúp đỡ bạn nâng cao vốn tự vựng về ngôi trường học tập.


Từ vựng giờ đồng hồ anh về vật dụng học tập

(Looseleaf) paper/ˌluːsˈliːf/ /ˈpeɪ.pɚ/Giấy đóng
(Text) book/ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Ballpoint pen/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Board/bɔːrd/Bảng
Book/ Textbook/bʊk/ | /ˈtekst.bʊk/Sách giáo khoa
Brush/brʌʃ/Bút ít lông
Bulletin board
Bảng tin, báo tường
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Chalk/tʃɑːk/Phấn
Chalk tray/tʃɑːk treɪ/Ktuyệt để phấn
Chalkboard/ˈtʃɑːk.bɔːrd/Bảng
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Computer
Máy tính
Desk/desk/Bàn học
Eraser/ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Flag/flæɡ/Lá cờ
Glue/ɡluː/Hồ dán
Graph paper/ˈɡræf ˌpeɪ.pɚ/Giấy nháp
Hall/hɑːl/Hành lang làm việc cửa ngõ vào
Locker/ˈlɑː.kɚ/Tủ khóa
Loudspeaker/ˈlaʊdˌspiː.kɚ/Loa
Map/mæp/Bản đồ
Notebook, notebook paper/ˈnoʊt.bʊk/ /ˈnoʊt.bʊk ˈpeɪ.pɚ/Vlàm việc, sổ ghi chép
Overhead projector/ˌoʊ.vɚ.hed prəˈdʒek.tɚ/Máy chiếu
Pen/pen/Bút ít bi, bút mực nước
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Pencil eraser/ˈpen.səl ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy bút chì
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Gọt bút chì
Ring binder/ˈrɪŋ ˌbaɪn.dɚ/Vòng thêm kết
Ruler/ˈruː.lɚ/Thước kẻ
Seat/ Chair/siːt/ | /tʃer/Ghế ngồi
Spiral notebook/ˌspaɪr.əl ˈnoʊt.bʊk/Vnghỉ ngơi gáy xoắn
Teacher’s desk/ˌtiː.tʃɚz desk/Bàn giáo viên
Thumbtack/ˈθʌm.tæk/Đinc bấm

Đồ dùng đối với trường học

Desk/desk/Bàn
Chair/tʃer/Cái ghế
Book/bʊk/Sách
Notebook/ˈnoʊt.bʊk/Sổ tay
Pencil case/ˈpen.səl ˌkeɪs/Hộp bút
Backpack/ˈbæk.pæk/Ba lô
Scissors/ˈsɪz.ɚz/Cây kéo
Compass/ˈkʌm.pəs/La bàn
Pins/pɪn/Chốt, đinc ghim
Clip/klɪp/Cái kẹp
Pencil/ˈpen.səl/Bút chì
Coloured pencil (UK) – Colored pencils (US)/ˈkʌl.ɚd ˈpen.səl/Bút ít chì màu
Pencil sharpener/ˈpen.səl ˌʃɑːr.pən.ɚ/Cái gọt cây bút chì
Stapler/ˈsteɪ.plɚ/Ghyên ổn bấm
Calculator/ˈkæl.kjə.leɪ.t̬ɚ/Máy tính
Ballpoint/ˌbɑːl.pɔɪnt ˈpen/Bút bi
Highlighter/ˈhaɪˌlaɪ.t̬ɚ/Bút highlight
Rubber (UK) – Eraser (US)/ˈrʌb.ɚ/ | /ɪˈreɪ.sɚ/Cục tẩy
Scotch tape/ˌskɑːtʃ ˈteɪp/Băng dính
Paint/peɪnt/Sơn, màu
Palette/ˈpæl.ət/Bảng màu
Paint brush/ˈpeɪnt.brʌʃ/Bút tô màu
Protractor/prəˈtræk.tɚ/Thước đo góc
Set square/ˈset ˌskwer/Thước ê-ke
Ruler/ˈruː.lɚ/Cây thước
Glue/ɡluː/Keo dán hồ
Beaker/ˈbiː.kɚ/Cốc bêse (sử dụng trong chống TN)
Flask/flæsk/Bình thót cổ (dùng vào chống TN)
Test tube/ˈdemo ˌtuːb/Ống nghiệm
Funnel/ˈfʌn.əl/Cái phễu (sử dụng vào phòng TN)
Binder/ˈbaɪn.dɚ/Bìa tách (báo, tạp chí)
Computer/kəmˈpjuː.t̬ɚ/Máy vi tính
Paper/ˈpeɪ.pɚ/Giấy
File holder/faɪl ˈhoʊl.dɚ/Tập hồ nước sơ
Map/mæp/Bản đồ
Magnifying glass/ˈmæɡ.nə.faɪ.ɪŋ ˌɡlæs/Kính lúp
Clock/klɑːk/Đồng hồ
Blackboard/ˈblæk.bɔːrd/Bảng đen
Globe/ɡloʊb/Quả địa cầu

*

Tên những loại hoa bằng giờ anh

Với nội dung bài viết về từ bỏ vựng vật dụng học tập Tiếng Anh, các bạn sẽ rất có thể học tập tất cả các trường đoản cú cùng cụm tự mà lại các bạn sẽ yêu cầu nhằm có thể trở nên tân tiến khỏe khoắn trong một trường học tập ở 1 nước nhà nói giờ đồng hồ Anh. Vấn đề này cũng trở nên giúp đỡ bạn dễ ợt hoàn toàn có thể đi làm việc việc lặt vặt từng ngày xung quanh trường và gọi phần đa gì người không giống nói, đơn giản dễ dàng rộng.