1. Nội dung
Cho phxay lập triệu chứng tự kết gửi cuối kỳ để khẳng định kết quả chuyển động cung ứng marketing như: kết đưa lệch giá, kết gửi chi phí cùng kết chuyển lãi lỗ. 

2. Định khoản
1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá bán hối đoái:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá bán hối đoái

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 635 giá cả tài chính

Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ

Có TK 521 Các khoản giảm trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển lệch giá bán sản phẩm, doanh thu hoạt động tài chính với các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 Thu nhập khác

Có TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá chỉ vốn sản phẩm & hàng hóa, ngân sách tài chính, ngân sách khác, ngân sách bán sản phẩm, ngân sách quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 632 Giá vốn sản phẩm bán

Có TK 635 túi tiền tài chính

Có TK 811 giá thành khác

Có TK 641 Chi tiêu chào bán hàng

Có TK 642 giá cả quản lý doanh nghiệpCó TK 6421, 6422 (giá thành bán hàng, chi phí quản lý công ty lớn TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 821 Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động marketing vào kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911 Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 911 Xác định kết quả marketing

3. Hướng dẫn bên trên phần mềm
Cách 1: Khai báo những cặp thông tin tài khoản kết gửi cuối kỳ
Vào Danh mụcTài khoảnTài khoản kết chuyển, lựa chọn chức năng Thêm.

Bạn đang xem: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

*

Knhị báo cặp tài khoản kết gửi, kế tiếp dấn Cất.

Lưu ý: Hệ thống sẽ desgin sẵn hệ thống các cặp thông tin tài khoản kết đưa, kế toáncó thể knhị báo bổ sung hoặc sửa thay đổi các cặp tài khoản kết đưa sẽ tất cả phù hợp với yêu cầu thống trị của doanh nghiệp.

Bước 2: Thực hiện tại kết đưa lãi lỗ marketing cuối kỳ
Vào phân hệ Tổng hợptab Chứng từ bỏ nhiệm vụ khác, chọn chức năng ThêmKết đưa lãi lỗ.

Xem thêm: Soạn Bài Lý Tự Trọng, Kể Chuyện Lớp 5 Lý Tự Trọng, Kể Chuyện: Lý Tự Trọng

*

Hệ thống tự động tổng hòa hợp số tiền tương ứng với từng cặp thông tin tài khoản cần kết đưa.Nhấn Cất để lưu giữ đọc tin triệu chứng từ kết chuyển.