Tải file excel chủng loại report tài thiết yếu mới nhất theo thông tứ 200 Báo cáo tài bao gồm theo thông bốn 200 mới nhất bao gồm: Báo cáo kết quả vận động chế tạo sale, Báo cáo lưu lại chuyển khoản tệ, Bản ttiết minch BCTC, Bảng bằng phẳng kế toán, Bảng Cân đối tài khoản

*
*
*

Mẫu bảng báo cáo kết quả ghê doanh

Mẫu số B 02 – DNN

Mẫu số B01 – DNN

Chỉ tiêuMã sốThuyết minhSố cuối nămSố đầu năm
A. Tài sản thời gian ngắn (100=110+120+130+140+150)100#REF!0
I. Tiền với những khoản tương tự tiền1100
1. Tiền1110
2. Các khoản tương tự tiền112
II. Các khoản đầu tư tài chủ yếu ngắn hạn1200
1. Chứng khoán thù khiếp doanh121
2. Dự phòng giảm ngay chứng khân oán sale (*)122
3. Đầu tư sở hữu cho ngày đáo hạn123
III. Các khoản đề nghị thu ngắn thêm hạn1300
1. Phải thu thời gian ngắn của khách hàng131
2. Trả trước cho người chào bán nlắp hạn132
3. Phải thu nội bộ nthêm hạn133
4. Phải thu theo quy trình chiến lược vừa lòng đồng xây dựng134
5. PhảI thu về giải ngân cho vay nthêm hạn135
6. PhảI thu thời gian ngắn khác136
7. Dự chống phảI thu ngắn hạn cạnh tranh đòi (*)137
8. Tài sản thiếu chờ xử lý139
IV. Hàng tồn kho1400
1. Hàng tồn kho1410
2. Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho (*)149
V. Tài sản thời gian ngắn khác150#REF!
1. giá cả trả trước nlắp hạn151
2. Thuế GTGT được khấu trừ1520
3. Thuế và những khoản không giống cần thu Nhà nước153
4. giao hoán giao thương lại tráI phiếu Chính Phủ154#REF!
5. Tài sản ngắn hạn khác155
B. Tài sản lâu dài (200=210+220+240+250+260)2000
I. Các khoản nên thu lâu năm hạn2100
1. Phải thu lâu năm của khách hàng hàng211
2. Trả trước cho tất cả những người bán dài hạn212
3. Vốn kinh doanh ngơi nghỉ đơn vị trực thuộc213
4. Phải thu nội cỗ dài hạn214
5. Phải thu về cho vay vốn lâu năm hạn215
6. PhảI thu lâu dài khác216
7. Dự phòng nên thu lâu dài cạnh tranh đòi (*)219
II. Tài sản cầm cố định2200
1. TSCĐ hữu hình2210
– Nguyên giá2220
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)2230
2. TSCĐ thuê tài chính2240
– Ngulặng giá225
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)226
3. TSCĐ vô hình2270
– Nguyên giá228
– Giá trị hao mòn lũy kế (*)229
III. Bất động sản đầu tư2300
– Ngulặng giá231
– quý hiếm hao mòn luỹ kế232
IV. Tài sản dsống dang dài hạn2400
1. túi tiền tiếp tế, marketing dngơi nghỉ dang dài hạn241
2. Chi tiêu gây ra cơ bản dsống dang242
V. Các khoản chi tiêu tài chủ yếu nhiều năm hạn2500
1. Đầu tứ vào chủ thể con251
2. Đầu bốn vào công ty liên kết, liên doanh252
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác253
4. Dự chống đầu tư tài thiết yếu dài hạn(*)254
5. Đầu tư sở hữu mang đến ngày đáo hạn255
VI. Tài sản dài hạn khác2600
1. giá cả trả trước dài hạn261
2. Tài sản thuế thu nhập cá nhân hoãn lại262
3. Thiết bị, vật bốn, phụ tùng thay thế sửa chữa dài hạn263
4. Tài sản lâu dài khác268
Tổng cùng tài sản (270=100+200)270#REF!
C. Nợ bắt buộc trả (300=310+330)300#REF!
I. Nợ nthêm hạn310#REF!
1. PhảI trả fan chào bán nlắp hạn311
2. Người sở hữu trả tiền trước ngắn thêm hạn3120
3. Thuế cùng các khoản phảI nộp đơn vị nước3130
4. PhảI trả người lao động314#REF!
5. Chi phí phảI trả nthêm hạn3150
6. PhảI trả nội cỗ nđính hạn316
7. PhảI trả theo tiến độ chiến lược phù hợp đồng xây dựng317
8. Doanh thu chưa tiến hành nthêm hạn318
9. PhảI trả thời gian ngắn khác3190
10. Vay với nợ mướn tài thiết yếu ngắn hạn320
11. Dự phòng phảI trả nlắp hạn321
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi322
13. Quỹ định hình giá323
14. trao đổi mua bán lại tráI phiếu CHính Phủ324
II. Nợ lâu năm hạn3300
1. PhảI trả bạn buôn bán lâu năm hạn331
2. Người download đưa tiền trước lâu năm hạn332
3. giá thành phảI trả dài hạn333
4. PhảI trả nội bộ về vốn gớm doanh3340
5. PhảI trả nội cỗ nhiều năm hạn335
6. Doanh thu chưa triển khai nhiều năm hạn336
7. PhảI trả lâu năm khác337
8. Vay với nợ thuê tài chủ yếu nhiều năm hạn338
9. TráI phiếu đưa đổi339
10. Cổ phiếu ưu đãi340
11. Thuế các khoản thu nhập hoãn lại phảI trả341
12. Dự chống phảI trả dài hạn342
13. Quỹ phát triển kỹ thuật với công nghệ343
D. Vốn chủ mua (400=410+430)4000
I. Vốn công ty sngơi nghỉ hữu4100
1. Vốn góp của công ty snghỉ ngơi hữu4110
– Cổ phiếu thêm có quyền biểu quyết411a
– Cổ phiếu ưu đãi411b
2. Thặng dư vốn cổ phần412
3. Quyền chọn biến đổi tráI phiếu413
4. Vốn không giống của nhà snghỉ ngơi hữu414
5. Cổ phiếu quỹ (*)415
6. Chênh lệch Đánh Giá lại tài sản416
7. Chênh lệch tỷ giá chỉ hối hận đoái417
8. Quỹ chi tiêu vạc triển418
9. Quỹ cung cấp thu xếp doanh nghiệp419
10. Quỹ không giống nằm trong vốn chủ snghỉ ngơi hữu420
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối4210
– LNST không phân păn năn lũy tiếp theo kỳ cuối kỳ trước421a
– LNST không phân phối hận kỳ này421b0
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB422
II. Nguồn ngân sách đầu tư và quỹ khác4300
1. Nguồn tởm phí431
2.


Bạn đang xem: Mẫu báo cáo tài chính nội bộ trên file excel


Xem thêm: Các Hình Thức Giao Hàng Tiết Kiệm Lazada Là Gì, Giao Hàng Tiết Kiệm Lazada Là Gì, Bao Giờ Giao

Nguồn ngân sách đầu tư đã tạo ra TSCĐ
432
3. Nguồn kinh phí đã tạo nên tscđ433
Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400)440#REF!

Mẫu bảng phẳng phiu phát sinh

ĐVT: VNĐ

Mã TKTên tài khoảnSố dư đầu kỳPhát sinh trong kỳSố dư cuốI kỳ
NợNợNợ
111Tiền mặt
112Tiền gửi ngân hàng
131Phải thu của khách hàng hàng
133Thuế GTGT được khấu trừ
152Các nguyên liệu cần có, thiết bị liệu
153Công vắt dụng cụ
154Ngân sách sx marketing dsống dang
155Thành phẩm
211Tài sản nỗ lực định
214Hao mòn TSCĐ
331PhảI trả bên cung cấp
3331Thuế GTGT phảI nộp
3334Thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp
334PhảI trả người công nhân viên
3382Kinh chi phí công đoàn
3383Bảo hiểm xóm hộI
3384Bảo hiểm y tế
3386Bảo hiểm thất nghiệp
3411Vay nđính hạn
411Nguồn vốn ghê doanh
421LợI nhuận không phân phốI
511Doanh thu bán hàng, cung ứng dịch vụ
521Các khoản giảm trừ doanh thu
621chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
622Ngân sách nhân lực SX
627ngân sách tiếp tế chung
632Giá vốn sản phẩm bán
641giá cả phân phối hàng
642túi tiền quản llý doanh nghiệp
821giá cả thuế TNDN
911Xác định hiệu quả tởm doanh
Cộng