Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” off the shelf “, trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ off the shelf, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ off the shelf trong bộ từ điển Từ điển Anh – Việt1. It was fired from an off-the-shelf rifle .Được bắn từ cây súng trường không hề có giá đỡ .

Bạn đang xem: Off-the-shelf là gì

2. I pulled a book off the shelf that was from like 1900,


Tôi mới lôi từ trên giá sách ra một cuốn và lt ; br / và gt ; từ những năm 1900 .

3. Speaking of which, this one won’t be walking off the shelf anytime soon.

Nói về cuốn sách, nó sẽ không rời kệ sớm đâu .4. In other words, I’ve taken off – the – shelf components, and I’ve made a spectroscope .Nói cách khác, tôi đã lấy những linh phụ kiện triển khai xong và lắp ráp một kính quang phổ .5. In other words, I’ve taken off-the-shelf components, and I’ve made a spectroscope .Nói cách khác, tôi đã lấy những linh phụ kiện triển khai xong và lắp ráp một kính quang phổ .6. This is a standard, off-the-shelf solar cell ; it is connected to the máy tính .Đây là một pin mặt trời thông thường, có sẵn ; nó được nối với máy tính xách tay .

7. Others sometimes use standard, off-the-shelf business paper as the build material to produce a durable prototype.Các công ty khác đôi lúc được sử dụng tiêu chuẩn, off-the-shelf giấy kinh doanh thương mại như thiết kế xây dựng nguyên vật liệu để sản xuất một mẫu thử nghiệm độ bền cao .8. Commercial off-the-shelf Retail software Proprietary software Gratis versus Libre Shareware commercial software – Definitions from Dictionary. com David A. Wheeler ( 2009 – 02-03 ) .Phần mềm kinh doanh bán lẻ Phần mềm chiếm hữu độc quyền Shareware ^ commercial software – Definitions from Dictionary. com ^ David A. Wheeler ( ngày 3 tháng 2 năm 2009 ) .

Xem thêm: ️ Cách Tính Điểm Chuyên Vào Lớp 10 Năm 2021 Tại Hà Nội, Cách Tính Điểm Thi Vào Lớp 10 Năm 2021

9. If at all possible, we really would like to use smart biomaterials that we can just take off the shelf and regenerate your organs.

Nếu hoàn toàn có thể chúng tôi thực sự muốn sử dụng vật tư sinh học mưu trí mà hoàn toàn có thể thuận tiện bóc ra khỏi vỏ và tái tạo những cơ quan trong khung hình

10. Taking a book off the shelf he found himself intrigued, not with the words of the book, but with the notes penciled in the margin .

Khi lấy một quyển sách trên kệ xuống anh không khỏi tò mò, không phải vì nội dung của quyển sách, mà là vì những dòng ghi chú bằng bút chì bên lề sách .11. To save time and money, the IBU built the machine with commercial off-the-shelf parts from original equipment manufacturers whenever possible, with assembly occurring in Boca Raton at a plant Estridge designed .Để tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn và tiền tài, IBU đã sản xuất máy này với những bộ phận thương mại từ những nhà phân phối thiết bị khởi đầu bất kể khi nào hoàn toàn có thể, với việc lắp ráp xảy ra tại Boca Raton .

12. In many instances, the food you take off the shelf in a grocery store has been harvested under- ripe to avoid damage during travel time. This means it hasn’t yet reached its peak nutrition.Trong một vài trường hợp, thức ăn được có trong tiệm tạp hoá vẫn chưa đạt được đến mức độ dinh dưỡng cao nhất của nó

13. In 2005, the group secured funding to build a large-scale construction 3D printing machine using ‘off the shelf‘ components (concrete pumping, spray concrete, gantry system) to explore how complex such components could be and realistically meet the demands for construction.

Năm 2005, nhóm đã bảo vệ hỗ trợ vốn để thiết kế xây dựng một máy in 3D có quy mô lớn sử dụng những thành phần ‘ bên ngoài ‘ ( bơm bê tông, bê tông phun, mạng lưới hệ thống giàn ) để mày mò những thành phần phức tạp như thế nào và phân phối thực tiễn nhu yếu kiến thiết xây dựng .

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *